Algemene voorwaarden Lapien Organizing

Lapien Organizing – Opgemaakt te De Goorn- 2017 V1

1.TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Lapien Organizing en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGINGEN IN GEGEVENS OPDRACHTEN
a. Vrijblijvende offertes vervallen na 2 maanden tenzij anders aangegeven.
b. Offertes zijn gebaseerd op de bij Lapien Organizing beschikbare informatie.
c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Lapien Organizing is ontvangen en geaccepteerd.
d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.
e.In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Lapien Organizing dient te worden vermeld of – en zo ja in hoeverre – een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

3. GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER
a. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Lapien Organizing al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar hebben voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

4. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
a. Lapien Organizing bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.
b. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

5.GEHEIMHOUDING
a. Lapien Organizing is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Lapien Organizing verbindt zich aan de ethische code zoals voorgeschreven door de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers)
b. In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Lapien Organizing zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, Lapien Organizing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Lapien Organizing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lapien Organizing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6. DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN
a. Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
b. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
c. De tariefaanpassing zal per 1 september van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefaanpassing.
d. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Lapien Organizing.
e.Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Lapien Organizing gebruikelijke methoden.
f. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Lapien Organizing reis- en of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.
g. Lapien Organizing zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen)
aan opdrachtgever een declaratie voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
a. Betalingen inclusief BTW dienen te geschieden contant of binnen 8 dagen na dagtekening van de
declaratie, op een op de factuur aangegeven bankrekening.
b. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Lapien Organizing
haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Lapien Organizing heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie.
b. Lapien Organizing is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Lapien Organizing. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Lapien Organizing heeft gemeld.
d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Lapien Organizing of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Lapien Organizing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
e. Elke aansprakelijkheid van Lapien Organizing voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. DUUR EN BEËINDIGING
a. Een overeenkomst voor een organizing- of coachingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
b. Lapien Organizing heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
c. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
d. Lapien Organizing is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

10. TEKORTKOMINGEN – AFSPRAKEN VERZETTEN
a. Lapien Organizing behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Lapien Organizing behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.
c. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak deze kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Lapien Organizing gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak worden dezelfde tarieven gehanteerd.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Alle door Lapien Organizing geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
b. Bij niet betaling heeft Lapien Organizing het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Lapien Organizing zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Lapien Organizing. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Lapien Organizing deze verhalen op opdrachtgever.
e. Alle door Lapien Organizing verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, boeken,teksten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Lapien Organizing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door Lapien Organizing worden gebruikt als boeken welke door Lapien Organizing zijn geleverd, zijn te beschouwen
als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

12. KLACHTEN
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Lapien Organizing. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lapien Organizing in staat is adequaat te reageren.
b. Indien een klacht gegrond is, zal Lapien Organizing de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Lapien Organizing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

13. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is
Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.